Roermond
A Thomas Alva Edisonweg 1
6045 GN, Roermond
 
T 0475-332990
F 0475-331882
 
  Kerkrade
T 06-30253814
 
E info@linssenveiligheid.nl

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LINSSEN VEILIGHEID
Statutair gevestigd te Roermond en kantoorhoudende te Roermond
ingeschreven in Handelsregister Noord- en Midden-Limburg, dossiernummer 57523959


1. Algemeen
1.1 Linssen Veiligheid wordt in deze voorwaarden aangeduid als “Linssen Veiligheid”. De
wederpartij van Linssen Veiligheid wordt aangeduid als “koper”.
1.2 Onder “apparatuur” wordt in deze voorwaarden aangeduid de te leveren apparatuur.
Daaronder kunnen in voorkomende gevallen ook diensten worden verstaan.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Linssen
Veiligheid en alle overeenkomsten mondeling of schriftelijk, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Algemene Voorwaarden van koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen van Linssen Veiligheid zijn steeds vrijblijvend. Linssen Veiligheid is
eerst tot levering verplicht nadat zij de opdracht tot levering heeft aanvaard.
2.2 Koper en Linssen Veiligheid verplichten zich om een Linssen Veiligheid-aankoopbon
te ondertekenen.


3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en af magazijn Roermond
3.2 Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen, alsmede wijzigingen in fabrieksen/
of importeurs prijzen en in valutakoersen kunnen worden doorberekend.
3.3 De koper heeft na kennisgeving van de prijswijzigingen voorzover 10% te boven
gaand het recht de overeenkomst te annuleren, ingeval de verhoging van de
bedongen prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
De annulering dient binnen 1 week na die kennisgeving plaats te vinden. Ingeval van
een dergelijke annulering heeft Linssen Veiligheid recht op vergoeding van gemaakte
kosten, die zijn vastgesteld op minimaal 2% van de overeengekomen koopprijs.
3.4 Prijswijzigingen als in het vorige lid bedoeld, optredende later dan 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst, blijven voor risico van de koper.


4. Levering en vervoer
4.1 De geleverde apparatuur is voor risico van de koper bij aanvang van belading van de
apparatuur op de plaats van levering op of in het desbetreffende voertuig, ook indien
Linssen Veiligheid voor de verzekering van zodanige risico’s zorgdraagt en ook indien
zij krachtens het in dit artikel bepaalde of krachtens bijzondere overeenkomst, franco
huis levert, hetwelk dan louter als kostenbeding moet worden geïnterpreteerd.
4.2 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen
de prestatie moet zijn verricht. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn
overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld.
4.3 Indien de levertijd bij benadering is overeengekomen, is Linssen Veiligheid verplicht
zich zoveel mogelijk in te spannen dat aan deze levertijd wordt voldaan, doch is zij
niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding; een zodanig
overschrijding verplicht Linssen Veiligheid niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de
koper het recht de order te annuleren. De koper heeft wel het recht om na het
verstrijken van deze levertijd Linssen Veiligheid schriftelijk te sommeren binnen 3
weken te leveren. Bij overschrijding van laatstbedoelde termijn heeft de koper het
recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
De schadevergoeding terzake van deze termijnoverschrijding zal nooit meer
bedragen dan 10% van hetgeen de koper bij uitvoering der koopovereenkomst had
moeten betalen.
4.4 Alle kosten van vervoer naar de plaats van aflevering, van de verzekering, alle
premies van de verzekering gedurende het vervoer, alle kosten van in- en uitklaring
en alle kosten vanaf levering, komen ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk is
overeengekomen dat zendingen die een bepaald bedrag te boven gaan binnen
Nederland franco huis worden geleverd.
4.5 Indien Linssen Veiligheid te kennen geeft geen meegeleverde emballage te willen
behouden, zal deze in onbeschadigde toestand door de koper franco huis aan
Linssen Veiligheid moeten worden teruggeleverd. In andere gevallen zal de
emballage van de koper vervallen zonder dat Linssen Veiligheid daarvoor enige
verdere aansprakelijkheid zal dragen.


5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, ten kantore van Linssen Veiligheid te Roermond of door
creditering van een door Linssen Veiligheid aan te wijzen rekening, zonder korting of
verrekening.
5.2 Indien betaling op de 30ste dag na de factuurdatum niet is geschied, is de koper van
rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is de koper een wettelijke
rente over het factuurbedrag verschuldigd.
5.3 Indien de koper surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of koper’s
faillissement wordt aangevraagd en de factuur op de aanvraagdatum nog niet is
voldaan, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.
5.4 Bij niet-nakoming van de betalingsverplichting door de koper op de fatale datum is
Linssen Veiligheid gerechtigd de vordering uit handen te geven. De
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder die van een
faillissementsaanvrage, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde
van Advocaten, met een minimum van € 125,= exclusief BTW.
5.5 Klachten over facturen van Linssen Veiligheid dienen binnen 30 dagen na
factuurdatum schriftelijk ten kantore van Linssen Veiligheid te worden ingediend, bij
gebreke waarvan de facturen geacht worden zonder protest te zijn aanvaard. Het
indienen van klachten ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot volledige betaling
van de gefactureerde bedragen.
5.6 In het geval als bedoeld in artikel 5.2 is Linssen Veiligheid bevoegd met onmiddellijke
ingang de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd de
betalingsverplichting van de koper, en alle overeenkomsten met koper geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd Linssen Veiligheid’s recht op
vergoeding van de schade en de kosten.
5.7 Indien de financíële situatie van de koper naar de mening van Linssen Veiligheid
daartoe op enig moment aanleiding geeft, is de koper verplicht op eerste aanmaning
van Linssen Veiligheid zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens
Linssen Veiligheid te verstrekken in de vorm als door Linssen Veiligheid aangegeven.
In geval van nalatigheid zodanige zekerheid te verstrekken heeft Linssen Veiligheid
het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat Linssen Veiligheid tot
enige schadevergoeding zal zijn gehouden.


6. Overmacht
6.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Linssen Veiligheid
waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd
6.2 De volgende feiten en omstandigheden zullen in ieder geval voor Linssen Veiligheid
overmacht opleveren: een tekort aan arbeidskrachten en werkonderbrekingen of
stakingen bij Linssen Veiligheid, haar toeleveranciers of onderaannemers alsmede en
niet-toelevering aan Linssen Veiligheid door haar vaste toeleveranciers, een en ander
om welke reden dan ook
6.3 In geval van overmacht zal de koper aan Linssen Veiligheid nog gedurende 3
maanden na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven
zijn verplichtingen na te komen
6.4 Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze 3 maanden niet
mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te
stellen zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
7.1 Linssen Veiligheid behoudt zich het eigendom der geleverde apparatuur voor totdat
de
koper al hetgeen door hem, uit welken hoofde dan ook op grond van de onderhavige
overeenkomst of uit enige andere rechtsbetrekking verschuldigd is, aan Linssen
Veiligheid zal zijn voldaan.
7.2 De koper is verplicht onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde apparatuur en/of
bestanddelen en nieuw gevormde zaken op eerste verzoek van Linssen Veiligheid
feitelijk te beschikking te stellen. Koper verleent Linssen Veiligheid reeds nu
onherroepelijk machtiging de terreinen van koper te betreden, teneinde de
afgeleverde apparatuur terug te nemen, onverminderd Linssen Veiligheid’s rechten
op volledige schadevergoeding
7.3 Zolang koper al het geen door hem aan Linssen Veiligheid verschuldigd is, niet
volledig heeft voldaan, is het hem verboden op de apparatuur een pandrecht te
vestigen of deze anderszins te bezwaren ten behoeven van een derde, en houdt
koper de apparatuur voor eigen rekening en risico. Indien de koper de door Linssen
Veiligheid aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde apparatuur aan een
derde aflevert, is de koper verplicht aan die derde Linssen Veiligheid’s
eigendomsrechten bekend te maken en de eigendom van de apparatuur voor te
behouden


8. Reclame
8.1 De koper wordt geacht de apparatuur bij ontvangst te controleren
8.2 Reclames, waaronder verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde
apparatuur, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door de koper bij
Linssen Veiligheid slechts geldend worden gemaakt door schriftelijk indiening binnen
8 dagen na ontvangst der apparatuur
8.3 Indien Linssen Veiligheid beslist dat de reclame terecht is, zal zij ofwel handelen
conform de eventuele garantie, of zelf het gebrek herstellen. De koper moet haar
hiertoe de gelegenheid geven.

9. Garantie
9.1 De door Linssen Veiligheid geleverde apparatuur wordt gedurende 1 jaar na levering
gegarandeerd. Deze garantie houdt in, dat Linssen Veiligheid de apparatuur die
gedurende de garantieperiode gebreken vertoont die het gevolg zijn van materiaal- of
constructiefouten, herstelt of te harer keuze vervangt. Herstel of vervanging brengt
niet met zich mee, dat een nieuwe garantieperiode begint te lopen
9.2 De garantie vervalt indien één of meer personen, die daartoe niet door Linssen
Veiligheid zijn gemachtigd, herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan de apparatuur
hebben uitgevoerd of trachten uit te voeren, in welk geval Linssen Veiligheid haar
werkzaamheden aan de koper in rekening mag brengen tegen de dan geldende
tarieven


10. Onderhoud
10.1 Indien voor door Linssen Veiligheid geleverde apparatuur geen onderhoudscontract
met Linssen Veiligheid wordt afgesloten, verplicht koper zich jegens Linssen
Veiligheid onderhoud en reparaties uitsluitend conform de wettelijke normen en de
specifieke onderhoudsvoorschriften van Linssen Veiligheid uit te voeren of te laten
uitvoeren door een erkend onderhoudsbedrijf.
10.2 De koper zal Linssen Veiligheid vrijwaren voor alle aanspraken van derden,
daaronder begrepen personeel van de koper, welke zijn terug te voeren of in verband
staan met onvoldoende onderhoud, onoordeelkundig gebruik of het handelen in strijd
met het in het eerste lid van dit artikel gestelde.


11. Aansprakelijkheid
11.1 Linssen Veiligheid is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en
verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper mocht lijden, direct of indirect,
ongeacht wat daarvan de oorzaak is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan
de zijde van Linssen Veiligheid zelve.
11.2 Indien Linssen Veiligheid in enig geval ondanks het bovenstaande, voor enige schade
aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze
aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door
de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering
overgaat, is Linssen Veiligheid nimmer aansprakelijk voor meer dan het
factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst
11.3 In geen geval is Linssen Veiligheid voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld
bedrijfsschade of gederfde winst
11.4 Koper vrijwaart Linssen Veiligheid voor aanspraken van derden waardoor de
aansprakelijkheid van Linssen Veiligheid verder zal gaan dan in deze voorwaarden
bepaald


12. Verval
12.1 Alle aanspraken jegens Linssen Veiligheid vervallen, tenzij binnen 1 jaar na levering
een rechtsvordering voor de bevoegde rechter tegen Linssen Veiligheid zal zijn
ingesteld


13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig
beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en
haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen in eerste
instantie worden opgelost door middel van Mediation zoals dit luid op de
aanvangsdatum van de Mediation mocht het resultaat niet leiden tot een
vaststellingsovereenkomst dan kan de zaak worden voorgelegd aan de burgerlijke
Rechter. Voor mediation geld dat het hier gaat om een mediator die onder de
gedragsregels valt van het MNI en tevens vakbekwaam is (Gecertificeerd).

Contact